emlak sözlüğü( emlakçılık terimleri )

EMLAK SÖZLÜĞÜ

EMLAK: mülk ve maldan  oluşan emlak kelimesi ev,arsa,bağ,bahçe,tarla ve arazi gibi taşınmayan malların adına denir.

HARİTA: coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir.

PAFTA: büyük haritayı meydana getiren parçaların her birine denir.

ARAZİ: yerleşim alanları ve yapılmış yollar dışında kalan toprak parçasına denir.

ADA: belirli yollarla çevrili imar planlarının meydana getirdiği  parsellerin üzerindeki bir arada oluşumuna denir.

MEVZİİ İMAR PLANI: bir bölgeye mahsus olan ve genel olmayan planlanmış bölgeye denir.

ARSA: (imar parselli) imar planı kapsamında yer alan kullanım şekli ve yapılaşma düzeni belirlenip  tamamlanmış arazi parçalarına denir.Arsaların diğer bir ismi ise İMAR PARSELİ’dir

KOORDİNELİ ÇAP:  kadastro pafta üzerinde  ilgili parselin koordinatlarının bulunduğu vesikaya denir.

ROPERLİ KROKİ:  ilgili parselin yapılabilmesini sağlayan gerekli ölçülerin bulunduğu  vesikaya denir.

İMAR DURUMU: imar parselinin  boyutlarını sınırını  imar planında kullanım şeklini  ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten belgeye denir

İFRAZ: Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir

TEVHİD: Tapu kütüğünde kayıtlı birden fazla  taşınmazın tek bir parsel haline getirilmesidir

KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI: Taraflar arasında  şekil,biçim,adet (yüzde) karşılığı bedel ödemeksizin Tapu sicil müdürlüğü’nce senet altına temlik şeklidir.

KAT İRTİFAKI: Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden  çok yapının bağımsız bölümleri için,o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından,Kat mülkiyeti kanuna’na göre kurulan irtifak hakkıdır.

CİNS TASHİHİ: tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek bir başka nitelikteki tapu  kütüğünde tescil edilmesine denir

İSKAN:  yapılan yapının bitmesi nedeni ile oturulmak için alınan yapı kullanım iznine denir.

KAT MÜLKİYETİ: tamamlanmış bir yapının kat, işbürosu,dükkan,mağaza,mahzen,depo gibi bölümlerden ayrı,ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanların üzerinde  o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından kat mülkiyeti kanunu’na göre  kurulan özel mülkiyet hakkına denir.

AKİT: tarafların karşılıklı beyanlarının alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.

SATIŞ VAADİ: Taşınmazın satışının bir kimseye vaat edilmesidir

MÜSTAKİL TAPU: Bir kişinin kendi başına sahip olduğu belgeye denir

DEVREMÜLK: Belirli devrelerde kişilerce kulanılarak belirli zaman içinde diğer hak sahiplerine devredilen mekana denir.

VEKALET: Kişinin kendi iradesi ile tayin ettiği bir temsil şeklidir.

VERASET İLAMI: Kanuni  varislerin ölenin varisleri olduklarını resmi kayıt evrakları  neticesinde kendilerini kanıtlamalı ve ilgili mahkemeden almış   oldukları tasdikli belgeye denir.

MİRASIN İNTİKALİ: Ölen bir kimsenin  mal varlığı ile alacak ve borçlarının mirasçılarına geçmesine denir.

ŞUFA HAKKI: Hissedarlar arasında birinin üçüncü şahıslara satışında yürürlüğe girme  hakkına denir.

ŞERH: Tapu kütüğüne  geçici  mahiyette  olmak  bazı şahsi hakların kaydedilmesine denir.

İPOTEK:  Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir.

HACİZ: İhtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için konulan şerhe denir.

TEDBİR: Emlak ile olan ihtilafın ve alacaktan doğan ihtilafın çözümü için konan şerhe denir.

İZALE-İ ŞUYU : Hissedarlar arasında paylaşılmayan  emlakın  mahkeme yoluyla satışına isteme şekline denir.

İNTİFA HAKKI: Emlakın  iradından  faydalanma hakkına denir

KURU MÜLKİYETİ:  Emlakta hak sahibi olup  tasarruf sağlamayan  intifa hakkı ile hareket edebilen  terime denir

İRTİFAK HAKKI: İki emlaktan diğerine geçiş hakkı tesisine denir

KİRALAMA İŞLEMİ: Taraflarca belirli zaman ve şartlarda anlaşarak sözleşme altına alınan kullanım şekline denir.

EMLAK BEYANI: Şahıs ,kurum ve kuruluşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı                                                   oldukları belediyelere  makbuz karşılığı verilen belgeye denir.

VERASET BEYANI: Varislerin mahkeme kanalı ile  kendilerini ispatlamaları neticesinde menkul ve                                gayrimenkullerini kendi adlarına veya müşterek olarak ilgili daireye beyanda bulunmalarına denir.

DİLEKÇE: Vergiden doğan cezaların azaltılması için  ilgili daireye verilen yazıya denir.

TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ: Akitli ve akitsiz işlemleri ile arazi arsa ve binalar üzerinde yapılan değişiklikleri işleyen kayda geçen bunların sicilini tutan devlet dairelerine denir.